b

 

b. Astras Gunāra Lariona dēla, dzimuša 1931. gadā,

latvieša, bezpartejiskā, ar vidējo izglītību

 

R A K S T U R O J U M S.

 

 

Astra Gunārs Lariona dēls Rīgas rūpnīcā "Straume" strādāja no 1976. gada 4. aprīļa līdz 1978. gada 31. janvārim.

        Pret darbu izturējās apzinīgi. Visus ražošanas uzdevumus izpildīja noteiktajā laikā, savu profesiju pārvalda labi – bija piektā kategorija. Ceha sabiedriskajā dzīvē dalību neņēma, arodbiedrības biedrs nebija.

        Pamatojoties uz Rīgas pils. Ļeņina rajona Iekšlietu daļas 30.07.76 vēstuli Nr. 4212 šefības kārtā [G. Astram] bija piestiprināts ceha elektriķis Bērziņš Ēriks Pētera dēls, kuram par Astras G. L. darbu visā periodā piezīmju nebija.

        Raksturojums izdots iesniegšanai Latv[ijas] PSR MP VDK Izmeklēšanas daļā.

 

 

 

Rūpnīcas direktors                              paraksts             A. Cers

Kadru daļas priekšnieks                       paraksts             V. Brenguls

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 2. sēj., 141. lp. Oriģināls.

Apstiprināts ar PSRS Vieglās un pārtikas rūpniecības mašīnbūves un sadzīves aparātu ražošanas ministrijas Vieglās un pārtikas rūpniecības iekārtu rezerves daļu ražošanas galvenās pārvaldes Rīgas rūpnīcas "Straume" apaļā zīmogu.