R a k s t u r o j u m s

P. Stučkas [Latvijas Valsts universitātes] Vēstures–filoloģijas fakultātes Skaņas un gaismas uzskates laboratorijas bijušā laboranta

ASTRAS Gunāra Lariona dēla

r a k s t u r o j u m s.

 

Astra G. L. iestājās darbā laboratorijā 1959. gada novembrī laboranta amatā.

Savu darba gaitu sākumā laboratorijā Astra G. L. izturējās pret saviem pienākumiem ar nepieciešamo uzmanību, bet vēlāk pieļāva darba disciplīnas pārkāpumus /uzdevumu nepildīšanu [noteiktajā] termiņā/. Atsaucoties uz mātes slimību, Astra G. L. [mēdza] pamest darbu.

Darbā pieļāva pretpadomju rakstura izteicienus, [uz darbu] nesa pretpadomju literatūru. Neskatoties uz instrukciju, Astra G. L. bieži laboratorijas telpā pieņēma nepiederošas personas. Daudzos gadījumos viņš darīja to slepus, ārpus darba laika, dažkārt pat naktī.

Astra G. L. centās sēt nesaskaņas laboratorijas darbinieku starpā, to aizmuguriskas aprunāšanas veidā un uzkūdot citu citam.

Būdams studentu grupas vadītājs ražas novākšanā sovhozā 1960. g. rudenī, Astra G. L. piedalījās iedzeršanās, bet tajā pat laikā uzrakstīja iesniegumu par tiem studentiem, kas bija noskaņoti pret viņu.

Būdams sovhozā, Astra personiskām vajadzībām izmantoja viņam izsniegto laboratorijas foto un kino aparatūru. Pēc atgriešanās viņš nenodeva laboratorijai foto un kino lentes.

1961. gada ziemā Astra pieļāva rupju nacionālistisku izlēcienu, noraujot uz fakultātes [ziņojumu] dēļa izlikto DOSAAF sludinājumu, kas bija uzrakstīts krievu valodā un fak[ultātes] part[ijas] organizācijas sekretārei Fominai T. K. paziņoja, ka fakultāte ir latviešu un tādēļ visiem sludinājumiem jābūt rakstītiem latviešu valodā.

Par augstāk minētajiem faktiem fakultāte darīja zināmu attiecīgiem orgāniem.

Fakultātes dekāns:           paraksts

Part[ijas] biroja sekretārs: paraksts

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 43960. l., 10. sēj., 141. lp. Oriģināls.

Apstiprināts ar P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Kadru daļas apaļo zīmogu.