A

1961. gada

1. jūnijā

 

A. S. Popova v. n. Rīgas radiorūpnīcas bijušā darbinieka –

R A K S T U R O J U M S

 

 

 

A S T R A Gunārs Lariona dēls, dzimis 1931. gadā, pēc tautības latvietis, bezpartejiskais, ar vidējo tehnisko izglītību, A. S. Popova vārdā nosauktajā Rīgas radiorūpnīcas Instrumentu cehā 1. kategorijas inženiera – konstruktora amatā strādāja no

1959. gada 18. marta līdz 1959. gada 29. septembrim.

 

Norādītajā darba periodā rūpnīcā Astra G. L. parādīja sevi no negatīvās puses. [Kad bija] norīkots Montāžas cehā, Astram, pēc ceha vadības norādījuma bija pienākums uzlabot tehnoloģiju darbību, taču viņš to nedarīja. Parādīja nedisciplinētības elementus. Ar visiem darba biedriem bija ķildīgs. Attiecībā pret ceha vadību rīkoja šantāžas.

Raksturojums izdots iesniegšanai Latv[ijas] PSR Ministru padomes VDK orgāniem.

 

 

A. S. POPOVA vārdā nosauktās RĪGAS radiorūpnīcas

DIREKTORA PAL[ĪGS] KADRU JAUTĀJUMOS         paraksts           /J. KALVĀNS/

 

 

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 43960. l., 10. sēj., 140. lp. Oriģināls.