Kartītēs sastopamie saīsinājumi:
а/с агитация – pretpadomju aģitācija
АССР – Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika
б/п – bezpartejisks
Верх. суд – Augstākā tiesa
В/триб. Приб. В.О. – Baltijas kara apgabala Kara tribunāls
дер. – ciems
Закон об угол. отв. за гос. прест. – Likums par kriminālatbildību par valsts noziegumiem
ИТК – Labošanas darbu kolonija
ИТУ – Labošanas darbu iestāde
КГБ при СМ Латвийской ССР – Latvijas PSR Ministru padomes Valsts drošības komiteja
л/св – brīvības atņemšana
МВД – Iekšlietu ministrija
обл. – apgabals
ООР – sevišķi bīstams recidīvists
ПВС – Augstākās Padomes prezidijs
р-на – rajona
Сизо – Izmeklēšanas izolators
Следотдел – Izmeklēšanas daļa
сокр. – saīsināt
УВД – Iekšlietu pārvalde
УИТУ – Labošanas darbu iestāžu pārvalde
УК ЛССР – Latvijas PSR Kriminālkodekss
учр. – iestāde