Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka

 

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS AKADĒMISKĀS BIBLIOTĒKAS

MISIŅA BIBLIOTĒKA

Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235

Tālr. 7106212, e-pasts: acadlib@lib.acadlib.lv

 

LAIKRAKSTS LAIKS - kopija mikrofilmās

Aptver laikposmu no 1949.līdz 1998.gadam.

Ar Latviešu Fonda un ALAs Kultūras fonda atbalstu laikraksta mikrofilmēšanu organizējis un mikrofilmas bibliotēkai dāvinājis kādreizējais Laika redaktors Ilgvars Spilners 2003.gadā.

 

LAIKRAKSTS AUSTRĀLIJAS LATVIETIS  - kopija mikrofilmās

Aptver laikposmu no 1949.līdz 2000.gadam.

Mikrofilmēšanu ierosinājis un veicis Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidijs (J.Daliņa vadībā) kopā ar DV organizāciju.

 Izdevumus sedzis Austrālijas Latviešu informācijas centrs.

Dāvinājis laikraksta bijušais redaktors Emīls Dēliņš 2003.gadā.

 

Valodnieks un ārsts ALFRĒDS GĀTERS (1921-1986)

556 lapaspuses, 249 mikrofišas, 48 fotogrāfijas.

Materiālu atlasi kopēšanai veikusi Hildegarde Radtke un Irēne Dzenis.

Kopēšanas izmaksas segusi Hamburgas Valsts universitātes bibliotēka.

Saņemts no Hamburgas Valsts universitātes bibliotēkas 2002.gadā.

 

Grāmatizdevēja HELMARA RUDZĪŠA portrets (1963)

Mākslinieks Harijs Ēberšteins.

Dāvinājusi Dace Rudzīte (ASV) 2003.gadā.

 

MISIŅA BIBLIOTĒKA PATEICAS PAR ATBALSTU UN SAŅEMTAJIEM DĀVINĀJUMIEM BIBLIOTĒKAS FONDU PAPILDINĀJUMAM LAIKĀ NO 2000.LĪDZ 2004.GADAM:

Toronto Latviešu biedrībai (ASV),

Daugavas Vanadžu organizācijai Hamiltonā (Kanāda),

Latviskā Mantojuma Fondam (ASV)

Daugavas Vanagu organizācijai Vācijā,

Sidnejas Latviešu biedrībai (Austrālija),

Melburnas Latviešu biedrības bibliotēkai (Austrālija),

Daugavas Vanagu organizācijai Anglijā,

Čikāgas Latviešu biedrībai (ASV),

ALAs Kultūras fondam,

Latviešu Fondam,

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidijam,

Austrālijas Latviešu informācijas centram,

Hamburgas Valsts universitātes bibliotēkai.

 

INDIVIDUĀLIE DĀVINĀTĀJI:

Inese Auziņa-Smith (Anglija), Nikolajs Balabkins (ASV), Oskars Baltputnis (Vācija), Lidija Beklešova (Austrālija), Sergejs Beklešovs (Austrālija), Ruta Beķere (ASV), Ilmārs Bergmanis (ASV), Jānis Bērziņš (Vācija), Andris Bīlmanis (ASV), Petra Blodorn-Meyer (Vācija), Jānis Briedis (Kanāda), Ingrīda Bulmane (Kanāda), Olģerts Cakars (ASV), Emīls Dēliņš (Austrālija), Emīlija Desainis (ASV), Lilija Dunsdorfa (Austrālija), Irēne Dzenis (Vācija), Andrejs Eglītis (Latvija), Eduards Freimanis (Kanāda), Staņislavs Gorsvāns (ASV), Arnolds Grāmatiņš (Vācija), Zeltīte Griķe (Anglija), Astra Grīna-Reveliņa (ASV), Kārlis Grūbers (ASV), Marita Grunts (Anglija), Indra Gubiņa (Kanāda), Ludmila Gūtmārcis (Austrālija), Mudīte Hoogland- Krasts (Zviedrija), Marianna Ieviņa (ASV), Pāvils Ieviņš (ASV), Rihards Jansons (Zviedrija), Laima Kalniņa-Bankina (ASV), Jānis Krēsliņš (ASV), Arnolds Kursis (Zviedrija), Arnis Ķeksis (Kanāda), Mārtiņš Lasmanis (Zviedrija), Andrejs Ditrihs Lēbers (Vācija), Anita un Guntis Liepiņi (ASV), Juris Longvorts (ASV), Bruno Logins (Kanāda), Jānis Martinsons (Austrālija), Maija Meirāne-Šlesere (ASV), Ērika Mellakaula (Anglija), Arvīds Memenis (ASV), Jānis Mežaks (Kanāda), Edvīns Miezītis (Austrālija), Astra Moora (ASV), Lalita Muižniece (ASV), Artūrs Neboiss (Austrālija), Edmunds Ozols (Kanāda), Priedīšu ģimene (ASV), Hildegarde Radtke (Vācija), Zigurds Reineks (ASV), Imants Ronis (Austrālija), Ojārs Rozītis (Vācija), Helmi Rožankovska (ASV), Dace Rudzīte (ASV), Guntars Saiva (Austrālija), Aivars Saulītis (Austrālija), Vera Sidars (Kanāda), Uldis Siliņš (Austrālija), Selga Silkalna (Austrālija),

Eduards Silkalns (Austrālija), Ilgvars Spilners (ASV), Māra Strautmane (Zviedrija), Mārtiņš Štauers (ASV), Pēteris Tērmanis (Anglija),

 

Elmars Zaļums (Austrālija), Harijs Valdmanis (Norvēģija), Pāvils Vasariņš (Kanāda), Ingrīda Vīksna (ASV), Maruta Voitkus-Lūkina (Austrālija), Aija Zihmane (Kanāda), Juris Zuševics (ASV).

 

Misiņa bibliotēka pateicas par preses izdevumu brīveksemplāru piesūtīšanu redakcijām:

Laiks, Austrālijas Latvietis, Latvija Amerikā, Čikāgas Ziņas, Ceļa Biedrs, Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Daugavas Vanagi Adelaidē, Ritums, Labietis, Jaunā Gaita, Latviešu Lietiskā Māksla, Kanberas Latviešu Apvienotais Ziņotājs, Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas Biļetens, Kanādas Latviešu Katoļu Apvienības Apkārtraksts, Klīvlandes Apvienotās Latv. Ev. -lut. Draudzes Ziņas, Kristīgā Balss, Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs, Pertas Latviešu Ziņas, Svētrīta Zvani, Toronto Latviešu Biedrības Apkārtraksts  u.c.

Sastādījusi Anna Šmite,

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja

 


uz sākumu

 


uz augšu