[ 14 ]

 

 

LK (b)P Daugavpils pilsētas komitejas sekretāra Krišjāņa Treimaņa informācija LK(b)P Centrālajai Komitejai par 14. jūnija deportācijas norisi Daugavpilī

 

 

Daugavpils                                                                                1941. gada 17. jūnijā

 

 

 

 

Latvijas K(b)P Centrālajai Komitejai

 

INFORMĀCIJA

 

Par paveikto darbu kontrrevolucionāro elementu izņemšanai* Daugavpilī

 

 

                Izņemšanas darbā pavisam bija iesaistīti 204 cilvēki no partijas, komjaunatnes un bezpartijiskā aktīva. Pati labākā VK(b)P biedru un kandidātu daļa, pavisam  32 cilvēki, bija nosūtīti darbam lauku apvidū. Pilsētas aktīvs bija sapulcināts uz apspriedi pulksten 19. Šajā apspriedē tika izskaidrots lēmums par pilsētas attīrīšanu no kontrrevolucionārajiem elementiem un notika rūpīga instruktāža par aktīva uzdevumiem šajā operācijā. Paziņojumu par pilsētas attīrīšanu aktīvs uzņēma ar lielu pacilātību, un nebija neviena gadījuma, kad kāds būtu izrādījis gļēvulību, vai, izmantojot objektīvus iemeslus, būtu mēģinājis operācijā nepiedalīties. Pārtraukumā starp apspriedes beigām un operācijas sākumu ar aktīvu tika veiktas plašas pārrunas par starptautisko stāvokli.

            Operācijas veikšanai pilsētai bija doti palīgā 100 cilvēki, Ļeņingradas milicijas skolas kursanti, kas ieradās tikai 14. jūnijā pulksten divos, tādēļ  operācija pilsētā tika uzsākta ar lielu nokavēšanos, t. i., pulksten 5, un pabeigta pulksten 20.

            Jānorāda, ka kursantu absolūtais vairākums operatīvajā darbā piedalījās pirmo reizi, kas nevarēja neatsaukties uz darba kvalitāti.

            Kopumā operācija pilsētā noritēja organizēti, ne aktīvas, ne pasīvas pretošanās gadījumu nebija.

            Kalupes pagastā bija bruņotas pretošanās gadījums: bijušais policists – aizsargs Ivans Babris, dzimis 1904. gadā, izmantodams to, ka brālis uzdevās par viņu, ieskrēja mājā un pa pavērtām durvīm ar pistoles šāvienu nogalināja grupas vecāko, iecirkņa milicijas pilnvaroto biedru SLICU un ievainoja rokā LK(b)P pilsētas komitejas pilnvaroto VK(b)P kandidātu biedru JOZĀNU. Ievainojums nav bīstams, saites un kauli nav bojāti. Pats noziedznieks, ņemot vērā, ka viens, kuram bija ierocis, nogalināts, bet otrs ievainots, uzsēdies uz velosipēda, aizbēga, paķēris sev līdzi nogalinātā biedra SLICA ieroci, un līdz šim laikam vēl nav notverts. Ešeloni ar izņemtajiem kontingentiem kā 14., tā arī 15.[jūnijā] tika apgādāti ar pienu bērniem un pārtikas produktiem pieaugušajiem. Ešeloni aizbrauca uz norīkojuma vietām 16. jūnijā pulksten 2 un 5.

            Šajā operācijā aktīvs kopumā apliecināja, ka ir spējīgs veikt visus turpmākos uzdevumus, nepieļaujot lielas kļūdas. Pilsētas darbaļaudis pilsētas attīrīšanas operāciju visumā izprot pareizi un atbalsta.

            Vēl jāatzīmē, ka no nepārbaudītiem avotiem ir ziņas par apmēram šāda satura izteikumiem: “Drīz sāksies karš, tādēļ arī sākuši visus ienaidniekus izsūtīt” u. tml. Pašlaik tiek veikts darbs, lai pilnīgi uzskaitītu vērtības un cīnītos pret  iespējamo spekulāciju; tādēļ pilsētas izpildu komitejā ir izveidota komisija, kas precizēs un realizēs vērtības, no kurām ienākumi ir jānodod valstij. Vienlaicīgi pilsētā ir izveidots uzpirkšanas veikals, kurā pilnvarotajām personām tiks ieteikts realizēt mantas, no kurām ienākumus saņems to īpašnieks.

 

LK(b)P Daugavpils pilsētas komitejas sekretārs

paraksts   /Treimanis/

_______________________

LVA PA, 101. f., 1. apr., 31. l., 19., 20. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

A t z ī m e s   d o k u m e n t ā: Latvijas K(b)P  CK   Sevišķais sektors. Reģistrēts ar  Nr.666 1941. gada 18. jūnijā.

* Oriģinālā – изъятие.