[22]

 

Notiesātā Jāņa Kauliņa kasācijas sūdzība KPFSR Augstākajai tiesai

 

 

KPFSR Augstākajai tiesai

caur Novosibirskas apgabala tiesu

 

Novosibirska                                                                             1941. gada 29. decembrī

 

 

1941. gada 25. decembrī pēc [Kriminālkodeksa] 58. panta 4. un 13. punkta Novosibirskas apgabala tiesā ar augstāko soda mēru – nošaušanu

notiesātā Jāņa Miķeļa dēla Kauliņa

 

 

KASĀCIJAS SŪDZĪBA

 

 

Sprieduma kopiju saņēmu 1941. g. 29. decembrī. Novosibirskas apgabala tiesas 1941.g. 25. decembra spriedumu manā lietā es uzskatu par pārāk bargu un mīkstināmu šādu iemeslu dēļ:

Novosibirskas apgabala tiesa neņēma vērā manu pierādījumu, ka es kā bijušais Latvijas demokrātiskās Republikas iekšlietu ministrs 1932./33. gadā nekādus noziegumus pret Padomju varu neesmu izdarījis. Ar 1920. gada 11. augusta starptautisko miera līgumu PSRS atzinusi Latvijas Republiku par patstāvīgu valsti ar saviem likumiem, kurus izveidoja tautas Saeima. Mans, kā iekšlietu ministra pienākums bija pildīt Latvijas Republikas likumus un es personīgi nekādu cīņu pret komunistisko strādnieku šķiru nevedu. “Aizsargu” organizācija un citas organizācijas bija atļautas un darbojās uz Latvijas Republikas likumu pamata. Es biju pasīvs “Aizsargu” biedrs un nekādus komandējošus amatus neieņēmu. Mans pienākums bija katru mēnesi maksāt biedra naudu. Sarkanā armija Latvijas Republikā ieradās 1940. gada 17. jūnijā. No šā laika es skaitījos  PSRS pilsonis. No pievienošanas momenta 1940.g. 17. jūnijā līdz manam arestam 1941.g. 16. jūnijā es biju lojāls un bezpartijisks PSRS pilsonis un  nepārtraukti atrados Valsts apdrošināšanas pārvaldes dienestā kā taksators.

Mana dienesta laikā, t.i., veselu gadu pēc LPSR sovjetizēšanas, nekādu sūdzību no cietušās komunistiskās strādnieku šķiras puses pret mani nebija. Turklāt nav nevienas konkrētas sūdzības par mani no strādnieku puses.1941.gada 16.jūnijā kā bijušais iekšlietu ministrs 1932./33. gadā, es esmu ar manu ģimeni – sievu un 3 bērniem izsūtīts uz padomju Sibīriju.

Tiesas spriedums manā lietā pēc 58. p[anta] 2.d[aļas] ir kļūdains tāpēc, ka es par iekšlietu ministru biju 1932./33. gadā un tad karastāvokļa nebija. Par Latvijas demokrātiskās Republikas likumiem atbildu nevis es kā ministrs, bet parlaments ar Republikas prezidentu. Pamatojoties uz iepriekšteikto, es lūdzu KPFSR Augstāko tiesu mainīt Novosibirskas apgabala tiesas spriedumu un pēc Jūsu ieskatiem mīkstināt manu stāvokli. *

.

 

Novosibirska, Novosibirskas cietums Nr.1, I korpuss, 18.kamera

paraksts / J. Kauliņš /

 

_________________________

LVA, 1987.f., 1.apr., 7455.l., 47.-47. o.p. lp. Oriģināls. Rokraksts. Tulkojums no krievu valodas.

 

Atzīmes dokumentā : Iesniegta 1941.g. 29.XII plkst.22.IeTK Novosibirskas apgabala pārvaldes

Vispārējā cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs  / paraksts nesalasāms /.

 

* KPFSR Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu kolēģija 1941.gada 18.februārī izskatīja J.Kauliņa sūdzību un nolēma atstāt spēkā Novosibirskas apgabala tiesas 1941. gada 25.decembra spriedumu. PSRS Augstākās Padomes Prezidijs 1942. gada 20.aprīļa sēdē izskatīja lūgumu par apžēlošanu, taču pieņēma lēmumu Novosibirskas apgabala tiesas spriedumu atstāt spēkā. Jānis Kauliņš nošauts Novosibirskā 1942. gada 30. aprīlī.

(LVA, 1986.f., 7455.l., 50.-53.lp.)