[31]

 

 

PSRS IeTK Labošanas darbu un koloniju galvenās pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas priekšnieka M.Konradova dienesta ziņojums PSRS iekšlietu tautas komisāra vietniekam Vasilijam Černišovam par izsūtījumā nometināto izvietošanu un nodarbināšanu

 

Pilnīgi slepeni

           

1941. gada [ ] oktobrī

 

 

PSRS iekšlietu tautas komisāra vietniekam valsts drošības 3. ranga komisāram

biedram V.Černišovam

 

 

DIENESTA ZIŅOJUMS

 

par izsūtījumā nometināto izvietošanu, darbā iekārtošanu un saimniecisko jautājumu nokārtošanu pēc stāvokļa 1941. gada 15. septembrī.

            Izsūtījumā nometinātie, kas izsūtīti no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Moldāvijas republikas, kā arī no U[krainas]PSR un B[altkrievijas]PSR rietumu apgabaliem, pavisam 85716 cilvēki, ir izvietoti septiņās republikās, novados un apgabalos:

 

Republika, novads, apgabals

Igaun[i-

jas ]PSR

Liet[u-

vas]

PSR

Latv[i-jas]

PSR

Mold[ā-

vijas]

PSR

UPSR

riet[u-mu] apg.

BPSR riet[u-mu]

apg.

Kopā

Kazahijas PSR

Baltija

656

9954

riet.

apg.

4803

15413

Komi APSR

-

1549

-

352

-

1205

3106

Altaja novads

-

7462

-

-

-

9984

17446

Krasnojarskas nov.

-

164

6000

470

3300

6850

16784

Kirovas apg.

2049

-

-

-

-

-

2049

Omskas apg.

-

-

-

6085

3094

2377

11556

Novosibirskas apg.

1619

3507

2580

5787

3201

2668

19362

 

3668

12682

9236

22648

9595

27887

85716

 

            Minētais izsūtījumā  nometināto kontingents sastāv no fabrikantiem-rūpniekiem, muižniekiem–kulakiem, garīdzniecības, lielajiem tirgotājiem un namīpašniekiem, žandarmiem un virsniekiem, prostitūtām, kriminālajiem elementiem un citiem.

            Izsūtījumā nometinātie izvietoti galvenokārt kolhozos, sovhozos, mežu un krāsainās metalurģijas uzņēmumos rajonu centros un pilsētās, kas atrodas

10 kilometru zonā no dzelzceļiem un darba ciematos.

 

 

 

Sadzīves apstākļi

 

            Novosibirskas apgabals

            Izsūtījumā nometināto sadzīves apstākļi ir ārkārtīgi neapmierinoši. Tas ir izskaidrojams ar to, ka izsūtīšana tika veikta, iepriekš nereģistrējot un nesagatavojot brīvo platību. Ievestie daļēji izvietoti vasaras barakās, zemnīcās, klubos, sarkanajos stūrīšos, kolhozu kantoros utt.

Lielā saspiestība, trūkstot pirtīm un veļas mazgātuvēm ciematos, rada epidēmijas uzliesmojumu draudus.

 

Altaja novads

Sadzīves apstākļi ir neapmierinoši. Izsūtījumā nometināto lielākā daļa ir izvietoti ārkārtīgi saspiesti vasaras barakās un zemnīcās. Telpas ir netīras, kā rezultātā izsūtījumā nometinātie slimo un ir nāves gadījumi, īpaši bērnu vidū (Oirotu autonomais apgabals).

Nometināto vairākumam pilnīgi nav siltā apģērba, un dzīvošanai ziemas apstākļos viņi nav sagatavoti.

 

Krasnojarskas novads

Vairākos rajonos – Ujaras, Pirovskas, Manas, Ačinskas, B[oļšaja] Murtas un citos – izsūtījumā nometinātie dzīvo vasaras barakās, zemnīcās, bēniņos, turklāt ļoti saspiesti.

Sevišķi slikts stāvoklis dzīvokļu un sadzīves apstākļu ziņā ir tiem nometinātajiem, kuri strādā mežrūpniecības sistēmā.

 

Kirovas apgabals

Izsūtījumā nometinātie ir izvietoti kolhozu un sovhozu mājās kopā ar brīvā līguma strādniekiem. Tomēr 20 nometināto ģimenes vēl līdz šim laikam dzīvo nepiemērotās vasaras telpās.

Vairāki nometinātie ir uzrakstījuši iesniegumus par ziemas apģērba trūkumu.

Sadzīves apstākļi tiem izsūtījumā nometinātajiem, kuri dzīvo Kazahijas PSR un Omskas apg[abalā], ir apmierinoši.

 

Darbā iekārtošana

 

Vairākums izsūtījumā nometināto tiek nodarbināti fiziskā darbā, arī bijušie pilsētu iedzīvotāji un daļēji inteliģence. Daļa izsūtījumā nometināto, kuriem ir ārsta, medicīnas māsas, grāmatveža, zootehniķa, meža meistara un citas specialitātes, ir iekārtoti darbā savā specialitātē. Daudzi izsūtījumā nometinātie nometinājuma vietās savās specialitātēs izmantoti netiek, jo trūkst vakanto vietu; tas ir arī tādēļ, ka rajonu iestādes baidās viņus atbilstoši specialitātei izmantot.

Ļoti grūti iekārtot darbā ir fabrikantus, rūpniekus, tirgotājus, garīdznieku ģimenes, kriminālos elementus, prostitūtas, jo viņi izrādījušies fiziskam darbam nepiemēroti. Par iemeslu tam ir :

1)      ārkārtīgi mazais darbspējīgo skaits ģimenēs, kurās ģimenes galvas un citi ģimenes locekļi ir represēti vai atrodas nelegālā stāvoklī un kuras sastāv no sievietēm, sirmgalvjiem un bērniem;

2)      vājo un slimo personu lielais dauzums vai tādu, kas maskējas ar slimību, līdz ar to pilnīgi atsakoties no darba un iztiekot no līdzatvestajiem līdzekļiem un vērtībām;

3)      kriminālo elementu un prostitūtu nevēlēšanās strādāt, tādējādi ar savu noziedzīgo rīcību demoralizējot apkārtējos un kļūstot par bēgļiem.

Minētā kontingenta darbā izmantošanu raksturo šādas ziņas.

 

Novosibirskas apgabals

Izsūtījumā nometinātie iekārtoti darbā Narimas apvidus 14 ziemeļu rajonos, kur saimnieciskais virziens ir sējumplatību iegūšana un paplašināšana, atbrīvojot mežus no kokiem un celmiem, kā arī zivju rūpniecība un medības.

Kontingents ir iekārtots darbā kolhozos un mājrūpniecības arteļos, bet 20% izsūtījumā nometināto tiek izmantoti mežrūpniecības uzņēmumos. Ievērojama daļa, kas galvenokārt tika saņemta no U[krainas]PSR un B[altkrievijas]PSR rietumu apgabaliem, kā arī no Moldāvijas, izrādījās vairāk piemēroti fiziskajam darbam lauksaimniecībā un mājrūpniecības kooperatīvos. Vairākums kolhozos strādā apmierinoši.

Izsūtījumā nometinātie no Baltijas republikām, kas ir fabrikanti, rūpnieki, tirgotāji, kriminālie elementi un prostitūtas, sakarā ar nepiemērotību fiziskam darbam strādā slikti, normas neizpilda un dzīvo no līdzatvestajiem līdzekļiem. Viņu vidū ir ģimenes, kuras savu eksistenci nodrošināt bez palīdzības nevar, tādēļ ka viņu ģimenes galvas ir represēti vai atrodas nelegālā stāvoklī.

 

Krasnojarskas novads

Izsūtījumā nometinātie izvietoti novada 38 administratīvajos rajonos. Vairums viņu ir nodarbināti darbā kolhozos, sovhozos, MTS, mežrūpniecībā un krāsaino metālu ieguvē, kā arī rajonu centros un pilsētās, kas atrodas aiz dzelzceļa maģistrāļu 10 kilometru zonas.

Lielākā daļa izsūtījumā nometināto tiek izmantoti fiziskā darbā. Normas netiek izpildītas sakarā ar nepiemērotību fiziskajam darbam.

Pirovskas rajona kolhozos pie siena sagatavošanas 50 gubiņu vietā sakrauj 15. Pēc normas sagatavojamo 8 kubikmetru koka kluču vietā tiek sagatavoti divi kubikmetri utt.

Izsūtījumā nometinātie, kas agrāk bija lauku iedzīvotāji, sevišķi latvieši, kolhozos strādā labi, normas izpilda par 100 un vairāk procentiem.

Sievietes, kurām ir mazgadīgie bērni un kuru izsūtīto vidū ir daudz, sakarā ar bērnudārzu un silīšu trūkumu atsevišķos kolhozos un uzņēmumos darbos pilnā mērā izmantotas netiek.

 

Altaja novads

Izsūtījumā nometinātie ir izvietoti un iekārtoti darbā novada 46 administratīvajos rajonos. Lielākā viņu daļa tiek izmantota mežizstrādes darbos, ķieģeļu ražošanā, celtniecības darbos, graudkopības un cukurbiešu audzēšanas sovhozos. Izsūtījumā nometināto darba ražīgums ir ļoti zems, normas viņi neizpilda.

 Vairākums izsūtījumā nometināto pēc specialitātes netiek izmantoti, tādēļ ka rajonu organizācijas neizšķiras izmantot viņus par ārstiem, grāmatvežiem u. tml.

 

Kirovas pagabals

Izsūtījumā nometinātie darbā iekārtoti 18 apgabala rajonos. Kūdras ieguves darbos – 234 cilvēki, sovhozos un kolhozos – 360 cilvēki, kokmateriālu sagatavošanā – 240 cilvēki, rajonu padomju un kooperatīvajās organizācijās – 311 cilvēki.

 

 

Omskas apgabals

Izsūtījumā nometinātie izvietoti un iekārtoti darbā 57 apgabala rajonos, viņi strādā sovhozos, kolhozos, MTS, mežrūpniecības un zivrūpniecības arteļos un mežķīmijas rūpniecībā. Izsūtījumā nometinātie, kuriem ir ārsta, feldšera, skolotāja un grāmatveža profesija, vairākumā tiek izmantoti savā specialiatātē.

 

Komi APSR

Izsūtījumā nometinātie iekārtoti darbā 7 republikas rajonos un tiek izmantoti mežrūpniecības uzņēmumos.

 

Kazahijas PSR

Izsūtījumā nometinātie ir izvietoti un darbā iekārtoti Aktjubinskas, Gurjevas, Karagandas, Kzilordinas, Akmoļinskas un Dienvidkazahijas apgabalā. Viņi galvenokārt tiek izmantoti sovhozu, celtniecības un mājrūpniecības arteļu darbā.

 

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas priekšnieks valsts drošības kapteinis                (Konradovs)

 

_____________

KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 15. - 20.lp. Kopija.Tulkojums no krievu valodas.