[35]

 

PSRS VDTK “A” daļas priekšnieka A. Gercovska atbildes vēstule par

1941. gada 14. jūnijā izsūtīto  personu Latvijā atgriešanās  kārtību

                                                                                                                             

 

Padomju Sociālistisko                                                                                    PILNĪGI SLEPENI

Republiku Savienība

Valsts drošības tautas

komisariāts

      “A” daļa

 

Nr. 11/15-31396

 

Maskavā,                                                                                               1945. gada 17. augustā

Džeržinska laukumā 2                                                                          

 

 

Latvijas PSR valsts drošības tautas komisāra vietniekam

pulkvedim*

biedram VĒVERAM

         

                                              

            Atbildot uz Jūsu 1945. gada 10. jūlija vēstuli Nr. 6/3323, paziņoju, ka Aleksandram RITUMAM-MARĶELIM kā 1942. gadā notiesātam par piedalīšanos pretpadomju organizācijā atļauja par atgriešanos Latvijā ir izdota nepareizi. Viņu no Latvijas PSR kā no režīma vietas var izraidīt ar milicijas orgānu palīdzību.**

            Jautājumus par administratīvi izsūtīto vai viņu bērnu atgriešanos uz dzīvi Latvijas PSR saskaņā ar 1945. gada 12. aprīļa pavēli Nr.00189 izlemj tikai PSRS Valsts drošības tautas komisariāts.

            Izsūtīt no Latvijas Padomju varas orgānu represēto personu ģimenes locekļus var ar PSRS IeTK Sevišķās apspriedes lēmumu.

 

PSRS VDTK “A” daļas priekšnieks

ģenerālmajors        paraksts     /Gercovskis/

________________

LVA, 1987. l., 1. apr., 19684. l., 23. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

* Jābūt – valsts drošības pulkvedim.

** Latvijā Rīgai un Liepājai bija noteikts īpašā režīma statuss, t. i., tajās nevarēja pierakstīties un dzīvot personas, kuru dokumentos bija atzīmes par sodāmību.