[ 4 ]

 

 

PSRS IeTK pasākumu plāns, lai pārsūtītu, izvietotu un nodarbinātu

no Lietuvas PSR,  Latvijas PSR,  Igaunijas PSR un Moldāvijas PSR deportējamos iedzīvotājus

 

 

 

PILN[ĪGI] SLEPENI

 

Apstiprinu

 

PSR Savienības iekšlietu tautas komisārs

(L. Berija)

 

                                                                                                     1941. gada 14. jūnijā*

 

PASĀKUMU PLĀNS

 

                No Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Moldāvijas PSR izsūtāmā speckontingenta pārsūtīšanai, izvietošanai un darbā iekārtošanai

   

1.      Izsūtāmos ģimenes galvas –

nosūtīt:

 

 

22 885 cilvēkus

a) no Moldāvijas PSR

- uz Kozeļskas nometni

5000 cilv[ēkus]

 

- uz Putivļas nometni

3000      ,,

b) no Lietuvas PSR

- uz Starobeļskas nometni

4450      ,,

c) no Latvijas PSR

- uz Juhnovas nometni

5770      ,,

d) no Igaunijas PSR

- uz Starobeļskas nometni

4665      ,,

 

2.  Izsūtāmos kriminālnoziedzniekus  -

 

 

 

4159 cilvēkus

 nosūtīt uz IeTK labošanas darbu nometnēm,

vēlāk tos noformējot PSRS IeTK Sevišķajā apspriedē:

a) no Lietuvas PSR

- uz Usoļlagu

1288 cilvēkus

b) no Latvijas PSR

- uz Belbaltlagu

1180 cilvēkus

 

- uz Oņegas [nometni]

1000 cilvēkus

c) no Igaunijas PSR

- uz Usoļlagu

  601 cilvēku

 
3.   Izsūtāmos ģimenes locekļus –

 

46 557 cilvēkus

 nosūtīt kā izsūtījumā nometinātos uz šādām

 republikām, novadiem un  apgabaliem:

a) no Lietuvas PSR

- uz Komi APSR

3600 cilv[ēkus]

b) no Latvijas PSR

- uz Krasnojarskas novadu

6850      ,,

c) no Igaunijas PSR

- uz Altaja novadu

9115      ,,

 

d) no Moldāvijas PSR

 

- uz Dienvidkazahijas [apgabalu],

  Aktjubinskas [apgabalu],

 

 

 

 

 

 

 

  Karagandas [apgabalu]

 

 11 000 cilv[ēkus]

 

- uz Kustanajas [apgabalu],

 

 

   Kzilordas [apgabalu],

 

 

   Omskas apgabalu

   6 000       ,,

 

- uz Novosibirskas apgabalu

 10 000       ,,

e) rezerve

- uz Kirovas apgabalu

   6 000 cilvēkus

 

4. Izsūtītās  prostitūtas –

   nosūtīt:

 

 

      794  cilvēkus

a) no Lietuvas un Latvijas PSR

- uz Kazahijas PSR

      794  cilvēkus

   5. Lai Starobeļskas nometnē uzņemtu no Lietuvas un Igaunijas PSR izsūtāmos ģimeņes galvas, ne vēlāk kā līdz 1941. gada 15. jūnijam izvest no šīs nometnes  pārbēdzējus – 6000 cilvēkus, to skaitā arī tos, kuri ar ieslodzījumu IeTK labošanas darbu nometnēs nav notiesāti, vēlāk izskatot viņu lietas PSRS IeTK Sevišķajā apspriedē.

    6. Juhnovas nometnē turētos 300 cilvēkus – kas internēti līdz 1941. gada 11. jūnijam – pārvest uz Kozeļskas karagūstekņu nometni.

    7. Ešelonu konvojēšanu ceļā un karagūstekņu nometņu apsardzību uzdot Iekšlietu tautas komisariāta Konvoja karaspēkam.

    8. Ģimenes galvu uzskaiti, režīmu un ēdināšanu karagūstekņu nometnēs uzdot IeTK Karagūstekņu pārvaldei. Apgāde notiek uz PSRS IeTK Nometņu galvenās pārvaldes rēķina.

    9. Ģimenes galvu operatīvo apkalpošanu viņu turēšanas laikā karagūstekņu nometnēs uzdot šo nometņu Sevišķajām daļām un VDTK teritoriālajām pārvaldēm.

   10. Nepieciešamā ritošā sastāva nodrošināšanu, lai pārvietotu no Moldāvijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR izsūtāmo  kontingentu, kā arī ešelonu kustības novērošanu brauciena laikā un savlaicīgu paziņošanu izvietojuma vietās IeTK un VDTK pārvaldēm uzdot PSRS IeTK Pārvadājumu daļas priekšniekam valsts drošības kapteinim b. Zikejevam.

    11. Pārsūtāmo ēdināšanu brauciena laikā veikt ar PSRS Tirdzn[iecības] t[autas] kom[isariāta] dzelzceļa bufešu palīdzību, balstoties uz aprēķinu – 3 rubļi, ieskaitot 600 gramus maizes uz cilvēku diennaktī.

     Ēdināšanas organizēšanu brauciena laikā uzdot IeTK Nometņu galvenās pārvaldes Vispārējās apgādes daļai (priekšnieka vietniekam b. Sluckim).

     Pārsūtāmo nepārtrauktas apgādes uzraudzību uzdot attiecīgajām IeTK un VDTK [iestādēm] atbilstoši ešelonu virzībai.

     12. Operācijas veikšanas izdevumus, kas saistīti ar 60 000 izsūtāmo cilvēku pārsūtīšanu līdz nometinājuma vietām un kas aprēķināti saskaņā ar pievienoto tāmi**  13 000 000 rubļu apmērā, segt uz PSRS IeTK un VDTK tāmes rēķina.

     13. Attiecīgajām IeTK un VDTK pārvaldēm uzdot nometinātos izvietot un iekārtot darbā, nosūtot viņus darbā uz mežrūpniecības uzņēmumiem, sovhoziem un mājamatniecības arteļiem.

     14. Nometināto uzskaites veikšanu uzdot teritoriālo IeTK un VDTK teritoriālo pārvalžu 1. specdaļām.

 

 

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes

priekšnieks

valsts drošības vecākais majors

paraksts  /V. Nasedkins/

 

Piekrītam:

PSRS valsts drošības tautas komisāra vietnieks

     paraksts  /Kobulovs/

PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieks

    paraksts  /Černišovs/

__________

KFVA, 9479. f., 1. apr., 87. l., 37.–41. lp.. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; arī: Okupācijas varu politika Latvijā. 1939–1991: Dokumentu krājums. – Rīga, 1999.– 143.–145. lpp.

 

A t z ī m e s   d o k u m e n t ā: Pasākumus apstiprinu. Izpildi uzdodu b. b.Černišovam un Nasedkinam.

L.Berija.  14/VI 41.

 

*   Datēts ar apstiprināšanas datumu.

** Tāme publicēta kā 5. dokuments.