[ 7 ]

 

LPSR valsts drošības tautas komisāra valsts drošības kapteiņa

Semjona Šustina apstiprinātais lēmums par Andreja Skroderēna apcietināšanu

 

Apstiprinu

 

LPSR iekšlietu tautas komisārs

valsts drošības kapteinis

 paraksts     /S.Šustins/

 

Arestu sankcionēju

Prokurors*

 

1941. gada 4. jūnijā

LĒMUMS

(apcietināšanai)

Rīga                                                                                                 1941. gada 3. jūnijā

 

            Es, LPSR  VDTK Slepenās politiskās daļas 4. nodaļas operatīvais pilnvarotais valsts drošības jaun[ākais] leitnants DMITRIJEVS, caurskatot Iekšlietu tautas komisariāta Valsts drošības pārvaldē ienākušos materiālus par Andreja Andreja dēla SKRODERĒNA, dz[imis] 1896. g.  Jelgavā**, dzīv[o] Rīgā, Puškina ielā 7, dzīv[oklis] 21, noziedzīgo darbību,

              a t r a d u,

ka bij[ušais] Latvijas armijas pulkvedis SKRODERĒNS 1920. g. janvārī brīvprātīgi iestājies 1. Latviešu strēlnieku bataljonā Sibīrijā*** un tā sastāvā 1920. g. 28. un 29. janvārī pie Ņižņeudinskas stacijas piedalījies cīņās pret Sarkano Armiju.

            Latvijas armijā viņš atradies no 1920. g. līdz Padomju varas nodibināšanai Latvijā. Pēc savas politiskās pārliecības SKRODERĒNS ir fašists.

            1941. g. 23. aprīlī SKRODERĒNAM tika piedāvāta sadarbība ar VDTK orgāniem. No sadarbības SKRODERĒNS kategoriski atteicās, parakstot: “Es, pulkvedis Andrejs Andreja dēls SKRODERĒNS, atvaļināts no 24. teritoriālā strēlnieku korpusa, bijušais Kolčaka armijas virsnieks, kurš ir cīnījies pret Padomju varu, cīnīties pret kontrrevolucionāriem un pretpadomju elementiem negribu, jo tas ir pretrunā ar manu morālo pārliecību.”

            Vadoties no iepriekšteiktā,

n o l ē m u:

            Andreju Andreja dēlu SKRODERĒNU, dzīvo Rīgā, Puškina ielā 7, dzīv[oklis] 21, apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu.****  

           

 

Izmeklēšanas ierēdnis: LPSR VDTK Slepenās politiskās daļas

     4. nodaļas operat[īvais] pilnv[arotais] valsts drošības jaun[ākais] leitnants

paraksts  /Dmitrijevs/

Piekrītu:  Izmekl[ēšanas] daļas priekšn[ieks]:

                Latvijas PSR VDTK Slepenās politiskās daļas priekšnieks

                                                                                                (Gavars)

____________________

LVA, 1987. f., 1.  apr., 13732. l.,  1. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Dokuments rakstīts uz likvidētās LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldes veidlapas (1941. gada 3. februārī LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldes vietā izveidots LPSR Valsts drošības tautas komisariāts).

 

*   Bieži lēmumiem par apcietināšanu nav prokurora paraksta.

** A. Skroderēns dzimis 1896. gada 6. martā, Liepājā.

*** 1920. gada 12. janvārī ieskaitīts 1. Latvijas (Troickas) bataljonā, ar kuru 1920. gada oktobrī atgriezies Latvijā.

**** A. Skroderēns arestēts 1941. gada 14. jūnijā, ieslodzīts PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju pārvaldes Usoļjes labošanas darbu nometnē, miris 1941. gada 16. novembrī.

.