. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Arhīvs >> Seminārs Baltijas valstu vēstures skolotājiem

Semināra uzdevums bija diskutēt par arhīvu dokumentu izmantošanu represiju tēmas apguvē skolās, apzināt arhīvu piedāvājumu un iespējas tēmas apguvē (arī skolotāju tālākizglītošanā), kā arī praktiski strādāt ar arhīva dokumentiem.

Igauniju pārstāvēja 10 skolotāji, Lietuvu septiņi, bet Latviju – 20 skolotāji. Kopā ar skolotājiem darbojās visu triju Baltijas valstu vēsturnieku pārstāvji.

Semināra pirmo sesiju „Arhīvu dokumentu un pētījumu izmantošana vēstures stundās” ievadīja Latvijas Valsts arhīva pārstāves Ivetas Šķiņķes priekšlasījums par vēsturiski izglītojošā darba attīstību arhīvos un darba formām Latvijas Valsts arhīvā. Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra departamenta direktors Arvydas Anušauskas skatīja vēstures pētījumu ietekmi uz skolā mācīto vēsturi, kā arī runāja par dokumentu izmantošanu vēstures stundās. Igauņu kolēģis Meelis Maripuu (S-centrs) bija sagatavojis konkrētus dokumentu piemērus, ko veiksmīgi varētu izmantot skolotāji tēmas izklāstā. Savukārt Tartu Universitātes pasniedzēja un deportāciju tēmas pētniece Aigi Rahi-Tamm dalījās pieredzē par speciālu kursu studentiem par padomju režīma represijām Igaunijā.

Semināra otrajā sesijā „Represiju tēmas apguve skolās: mācību grāmatu saturs, skolotāju pieredze” uzstājās visu triju valstu pārstāvji – Danute Dūra no Latvijas, Evaldas Bakonis no Lietuvas, Veronika Kim no Igaunijas. Prezentāciju veidā tika demonstrēts – gan saturiski, gan vizuāli, gan kontentanalīzē – kā represijas tiek pasniegtas visu triju valstu mācību grāmatās. Skolotāji arī piedalījās diskusijā, kādas metodes, kādi avoti būtu visoptimālākie, visiedarbīgākie šīs tēmas pasniegšanā.

Tālāk sekoja grupu darbs . Pirms praktiskā grupu darba arhīva speciālisti Jānis Riekstiņš un Aija Kalnciema skolotājus iepazīstināja ar vēstures avotu grupām par deportācijām un konkrētiem arhīva lietu dokumentiem. Skolotāji (sadalīti 7 grupās) saņēma arhīvistu atlasītus arhīva dokumentus par 1941. gada un 1949. deportāciju un pedagogu noformulētus darba uzdevumus – atlasīt dokumentus, kuri varētu tikt izmantoti vēstures stundās, izveidot metodisku izstrādni vēstures stundai, kā arī sagatavot ieteikumus arhīva darbiniekiem, kā sagatavot dokumentus skolai. Katrā grupā darbojās arī vēsturnieks – konsultants.

Tālāk sekoja grupu darba prezentācija un jāuzsver, ka darbs ar avotiem grupā, gan arī prezentētie darba rezultāti bija interesanta gan skolotājiem, gan vēsturniekiem, gan arhīva darbiniekiem.

Trešajā sesijā semināra otrajā dienā „Sadarbības pieredze un sadarbības modeļi avotu izmantošanā” uzstājās Daugavpils Universitātes pasniedzēja Irēna Saleniece ar priekšlasījumu „Arhīva dokumentu un mutvārdu vēstures avotu izmantošana tēmas "1949. gada 25. marta deportācija" apguvē” un Guntis Švītiņš „Virtuālās izstādes Latvijas Valsts arhīvā, to izmantošanas iespējas skolās”. Abas uzstāšanās bija vizuāli interesantas, ar faktiem bagātas, skolotājus uzrunājošas.

Pēc diskusijām un sertifikātu saņemšanas semināra dalībnieki devās ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu.

Semināra organizatori var būt gandarīti, jo izvirzītie uzdevumi tika sasniegti. Skolotāji praktiski iepazinās ar dokumentiem par deportācijām, bet arhīva darbinieki – ar skolotāju ieteikumiem, kādi dokumenti būtu svarīgi mācību procesā. Arhīvs var būt labs sadarbības partneris skolotāju tālākizglītības procesā, vērtīgs pienesums ir virtuālās izstādes. Bet domājot par dokumentu apkopojumu skolām, semināra dalībnieki vienojās, ka visefektīvākais darba veids būtu kopā strādāt arhīva darbiniekiem un skolotājiem.

 

Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītājas vietniece
Iveta Šķiņķe

 


Semināru atklāj Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa
Семинар открывает директор Государственного архива Латвии Дайна Клявиня.
No kreisās - Latvijas Valsts arhīva Informātikas un uzskaites daļas speciālists Mārtiņš Eizentāls un Lietuvas kolēģi Arvydas Anušauskas, Evaldas Bakonis
Специалист отдела Информатики Государственного архива Латвии Мартыньш Эйзенталс (слева) и литовские коллеги Арвидас Анушаускас и Эвалдас Баконис .


Semināra pirmā sesija.
No kreisās – vēsturnieki - Tartu Universitātes pasniedzēja Aigi Rahi-Tamm, Meelis Maripuu no
S-centra (Vācu un padomju okupācijas izpētes centrs), Latvijas Valsts arhīva pētnieks Jānis Riekstiņš un SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centra speciālists Ritvars Jansons
Слева – историки – преподаватель Тартуcского университета Айги Рахи-Тамм, Меелис Марипу (С-центр – центр исследованя немецкой и советской оккупации), исследователь Государственного архива Латвии Янис Риекстыньш и специалист Центра документации последствий тоталитаризма Ритварс Янсонс.


Semināra otrās sesijas „Represiju tēmas apguve skolās: mācību grāmatu saturs, skolotāju pieredze” darbu vada Latvijas Vēstures skolotāju biedrības pārstāve, Rīgas Franču liceja skolotāja Aija Kļaviņa
Работой второй сессии семинара “Изучение темы репрессий в школах: содержание учебников, опыт учителей” руководит представитель Общества учителей истории Латвии, учительница Рижского французского лицея Айя Клявиня.


Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas vadītāja Danute Dūra iepazīstina ar represiju tēmas analīzi Latvijas skolu mācību grāmatās
Руководитель программы просвещения Музея оккупации Латвии Дануте Дура участников семинара знакомит с анализом темы репрессий в школьных учебниках Латвии.


Lietuvas mācību grāmatu saturu analizē izdevniecības „Šviesta” Vēstures un estētikas publikāciju nodaļas vadītājs Evaldas Bakonis (otrais no kreisās)
Содержание учебников школ Литвы анализирует заведующий отдела публикаций по истории и эстетике издательства “Швиеста” Эвалдас Баконис.


Tartu Annelina ģimnāzijas skolotāja Veronika Kim semināra dalībniekus iepazīstina ar Igaunijas praksi un pieredzi
Учительница Тартусской гимназии Вероника Кимм знакомит участников семинара с практикой и опытом Эстонии.


Diskusijās aktīvi iesaistās skolotāji
В дискуссии активно учавствуют учителя.


Vēsturnieki diskutē pie Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra sagatavotajām kartēm
Историки дискутируют у карт, подготовленных Центром геноцида и движения сопротивления Литвы.


Pirms praktiskā darba skolotājus ar vēstures avotu grupām par deportācijām iepazīstina Jānis Riekstiņš (centrā)
Перед практической работой учителей с группами исторических источников знакомит Янис Риекстыньш.


Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja Aija Kalnciema skolotājus iepazīstina ar arhīva lietu dokumentiem
Заведующая отдела общественных отношений и популяризации документов Государственного архива Латвии Айя Калнциема знакомит учителей с документами архивных дел.


Praktiskais darbs grupās
Практическая работа в группах


Arhīva direktore Daina Kļaviņa un skolotāja Aija Kļaviņa
Директор архива Дайна Клявиня и учительница Айя Клявиня.


Semināra otrajā dienā referē Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra vadītāja Irēna Saleniece
Во второй день семинара перед участниками выступает руководитель Центра устной истории Даугавпилсского университета Ирена Салениеце.


Skolotāji saņem sertifikātus un arhīva sagatavoto brošūru „Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida deportācija. 1941. gada 14. jūnijs” latviešu un angļu valodās
Учителя получают сертификаты и брошуру, подготовленную Государственным архивом Латвии, “Первая массовая депортация жителей Латвии. 14 июня 1941 года” (на латышском и английском языке).


Igaunijas skolotāja Anželika Valdre pateicas semināra organizētājiem
Учительница из Эстонии Анжелика Валдре благодарит организаторов семинара.


Semināra dalībnieki iepazīstas ar Latvijas Republikas Saeimu
Участники семинара во время экскурсии в здании Саэйма Латвийской Республики.
Igaunijas skolotāji Saeimas Dāvanu kabinetā
Учителя Эстонии в зале Саэйма.Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv