Tēzes Civilprocesa likuma un citu likumu normu secībā (LVVA 1535. f. 8. apr. 40. lieta)