Tēzes Civilprocesa likuma un 1937.gada Civillikuma normu secībā (LVVA 1535. f. 8. apr. 41. lieta)