Tēzes no Administratīvā un Civilā departamenta spriedumiem dažādu likumu normu secībā
(LVVA 1535. f. 9. apr. 43. lieta)