UZ SĀKUMU 

Grāmata "Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs" veidota kā piemiņas grāmata 1941. gada 14. jūnijā arestētajiem un izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem. Grāmatu sagatavojusi Latvijas Valsts arhīvā izveidotā darba grupa.

Grāmatas pirmajā daļā publicēts vēsturnieka J. Riekstiņa raksts „ 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā” . Rakstā analizēta 1941. gada 14. jūnija deportācijas sagatavošana, norise, represīvā mehānisma darbība PSRS okupētajā Latvijā. Autors parāda, ka vairāk nekā 15 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju deportācija 1941. gada 14. jūnijā notika pēc PSRS valdības, PSRS Valsts drošības tautas komisariāta, PSRS Iekšlietu tautas komisariāta rīkojumiem un instrukcijām. Deportāciju sagatavoja un veica LPSR Iekšlietu tautas komisariāts, LPSR Valsts drošības tautas komisariāts, Baltijas Sevišķā kara apgabala štāba 3. daļa ar LK(b)P un vietējo padomju varas iestāžu atbalstu. Raksta autors izseko arestēto un izsūtīto Latvijas iedzīvotāju likteņiem un secina, ka 1941. gada deportāciju, saskaņā ar 1948. gada 9. decembrī ANO pieņemto “Konvenciju par genocīdu un sodu par to”, pamatoti var uzskatīt par genocīdu pret Latvijas tautu.

Grāmatas pirmajā daļā publicēts arī vēsturnieka A. Bambala raksts „ 1941. gada 14. jūnija deportēto Latvijas iedzīvotāju arhīvu lietas ” kurā analizēti 1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju arhīvu lietu dokumenti, kas tagad glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Tie ir LPSR Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta arhīva dokumenti, kas liecina par padomju okupācijas režīma represijām pret Latvijas iedzīvotājiem 1941. gada 14. jūnijā. Autors detalizēti raksturo represīvo iestāžu lietvedības procedūru, dokumentu specifiku un minētajos dokumentos ietverto informāciju.

Grāmatas otrajā daļā publicēti 53 tematiski svarīgi Krievijas Federācijas Valsts arhīva un Latvijas Valsts arhīva dokumenti , kas parāda PSRS un LPSR represīvo iestāžu – PSRS Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta, LPSR IeTK un VDTK – darbību Latvijas iedzīvotāju masveida izsūtīšanas sagatavošanā un īstenošanā.

Grāmatas trešajā daļā publicēts 1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts. Dati iegūti no Latvijas Valsts arhīva 1986. un 1987. fondā glabāto arhīva lietu dokumentiem.

Saraksts sakārtots pa apriņķiem, to ietvaros – pa pilsētām un pagastiem alfabēta kārtībā, savukārt pilsētu un pagastu ietvaros izsūtīto personu saraksts publicēts pēc lietu numuriem augošā secībā. Lai palīdzētu atrast konkrētu cilvēku, grāmatas beigās ievietots deportēto personu alfabētiskais rādītājs.

Par arestēto vai izsūtīto personu minētas šādas ziņas: uzvārds, vārds, tēva vārds, dzimšanas gads, adrese 1941. gada 14. jūnijā, aresta vai izsūtīšanas datums, sākotnējā ieslodzījuma vai nometinājuma vieta, atbrīvošanas, miršanas vai nošaušanas datums un lietas numurs.

1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstā ir apkopotas ziņas par 15424 cilvēkiem.

Virtuālajā izstādē piedāvājam meklēšanu LVA datu bāzē.

Grāmatā publicēts SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centra speciālistu I.Zālītes un S. Eglītes raksts “1941. gada 14. jūnija deportācijas struktūranalīze” . Tajā raksturotas deportēto personu grupas, sadalījums pa apriņķiem, dzimuma un etniskais sastāvs, vecuma struktūra, apkopotas ziņas par nošautajiem, cietumos, ieslodzījuma un nometinājuma vietās mirušajiem, kā arī skaitļi par atbrīvotajiem no specnometinājuma.

Grāmatā izmantojot Latvijas Valsts arhīva projekta grupas datus, sagatavotas kartes: “1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijas pilsētās un pagastos” un “1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sākotnējās ieslodzījuma un nometinājuma vietas”.

Pirmajā daļā publicētie vēsturnieku J. Riekstiņa un A. Bambala raksti tulkoti arī krievu un angļu valodās.