DP stovyklos Vokietijoje

Per Antrąjį pasaulinį karą Vokietijoje atsidūrę lietuviai, kaip ir kitų šalių karo pabėgėliai, karo veiksmams pasibaigus, buvo perimti kariuomenės globon ir 1945 m. gegužės-birželio mėn. talkininkaujant UNRRA imti telkti į stovyklas (DP camps).

Pokario Vokietijoje pradžioje buvo 269 DP stovyklos. 113-oje iš jų gyveno ir lietuviai.

Galima išskirti tris pagrindinius DP gyvenviečių tipus :

  1. stovyklos buvusiose Vokietijos kareivinėse;
  2. stovyklos barakuose (anksčiau statytuose atvežtiems svetimšaliams darbininkams arba po 1945 m. įrengtuose specialiai pabėgėliams);
  3. stovyklos privačiuose butuose, namuose (ištisos gatvės ar kvartalai, iškrausčius vokiečius, buvo atiduodami DP – ypač Badene-Viurtenberge ir prancūzų zonoje).

Gyvenimo sąlygos stovyklose buvo nepavydėtinos: kiekvienam asmeniui skiriami 4 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto. Kadangi kareivinių kambariai turėjo nuo 30 iki 40 kvadratinių metrų, tai viename kambaryje tekdavo gyventi dviems ar net trims šeimoms. Dalis pastatų karo veiksmų buvo apgadinti ir nepakankamai šildomi. Kareivinėse ir privačiuose butuose gyvenimas buvo šiek tiek patogesnis, nes buvo geresni sanitariniai įrengimai.

Lietuvių DP sudėtis :

vyrai – 42 %
moterys – 34 %
vaikai – 24 %

Pagal amžių :

0 – 6 metai – 12 %
7-16 metų – 14 %
17-25 metai – 20 %
26-35 metai – 24 %
36-50 metų – 20 %
51-60 metų – 7 %
virš 60 metų – 3 %

Pagal religiją :

katalikai – 85,5 %
protestantai – 11, 0 %
ortodoksai – 1,5 %
senkatalikiai – 0,7 %
įvairios sektos – 0,06 %
be religijos – 0,18 %

Pagal profesijas :

dvasininkai – 277 ( 25 % visų Lietuvos dvasiškių)
aukštųjų mokyklų dėstytojai – 400
rašytojai – 90 (70 % visų Rašytojų draugijos narių)
inžinieriai – 400
teisininkai – 350
mokytojai – 1100
vaikų darželių auklėtojai – 100

Savanoriškos tremties pradžia

DP stovyklos Vokietijoje

Kareiviai Vokietijoje

Pabėgėlių globa

Vaikai DP stovyklose

Kultūra

Sportas

Švietimas

Archyvai

„Raudonojo Kryžiaus” organizacija Vokietijoje

Valstybinės šventės

Baltijos šalių vienybė

Emigracija