Lietuvių karininkai DP stovyklose

Į Vokietiją pasitraukę ir DP stovyklose apgyvendinti Lietuvos karininkai prisidėjo prie stovyklų kūrimo, daugelis joms vadovavo bei aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje.

1945 m. pavasarį įsteigtame Regensburgo lietuvių komitete aktyviai darbavosi generolas Stasys Raštikis. Komiteto nariai rūpinosi ne tik tremtinių reikalais, bet ir lietuvių kariais, prievarta paimtais į vokiečių kariuomenę bei laikomais JAV karo belaisvių stovyklose.

Nemažai Lietuvos karininkų dirbo oficialiose Vokietijos įstaigose, dėstė gimnazijose, Pabaltijo, Tiubingeno universitetuose. Nemažas skaičius darbavosi medicinos įstaigose. Dauguma vyresnio amžiaus gydytojų priklausė brigados generolo Vlado Nagevičius iniciatyva įkurtai korporacijai „Fraternitas Lituanica“.

Lietuvių karininkai dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o), Lietuvių tremtinių bendruomenės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, Lietuvos laisvės kovų invalidų draugijos tremtyje, Lietuvos antinacinės rezistencijos buvusių politinių kalinių sąjungos, kitų organizacijų veikoje, buvo aktyvūs spaudos, kultūrinės veiklos bendradarbiai.

Lietuvių, latvių, estų bei lenkų karininkai vokiečių karinės vadovybės sprendimu imti telkti į amerikiečių, o vėliau ir anglų kariuomenės pagalbinius dalinius, jiems buvo pavedamos darbo (logistikos, tiltų, pastatų statybos ir remonto) ir apsaugos funkcijos. Antai Vytauto Didžiojo sargybos kuopa turėjo užduotį saugoti Vokietijos karo nusikaltėlius Niurnbergo tarptautiniame tribunole, vėliau – karinius objektus Niurnbergo apylinkėse, kiti lietuvių daliniai saugojo aerodromus, ginklų arsenalus, maisto sandėlius, kitus svarbius objektus. Kuopų skaičius nebuvo pastovus, tačiau vienu metu jų veikė net 14.

Lietuvos karininkai kėlė ypatingą repatriacinių komisijų, agituojančių grįžti į tėvynę, susidomėjimą. Būta bandymų pasitelkus KGB atstovus pervilioti juos į Lietuvą panaudojant vaistus ir alkoholį, organizuotas net fizinis susidorojimas.

 

Lietuvių tremtinių karo invalidų sąjunga. Kassel-Mattenberg, 1947,
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB) LA137
Lietuvių tremtinių bendruomenės mokesčių knygelė. Kassel-Mattenberg, 1947,
LNB LA147
Lietuvos antinacinės rezistencijos politinių kalinių sąjungos įstatai. Augsburg, 1946,
LNB A(LKA)111/946
Lietuvių ir pabaltiečių darbo ir sargybų kuopų ženklai,
Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje archyvas (toliau – LKI)
Lietuviai JAV karinės apsaugos padaliniuose Bad Kroicnache,
LKI
Lietuvos kareivis, JAV kariuomenės inžinerijos būrio narys No.8724 K.Mačiulis, Frankfurtas, 1948,
iš asmeninio P.Nagio archyvo