Valstybinės šventės

Vasario 16-osios minėjimai

Vienas iš svarbiausių DP stovyklų lietuviams buvo Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo siekis. Valstybės atkūrimo diena buvo neatsitiktinė data ir viena iš nedaugelio politinių priemonių keliant pavergtos tėvynės klausimą, vienijusi visus sudėtingose gyvenimo sąlygose atsidūrusius lietuvius. Šia proga galingiausių pasaulio valstybių vadovus pasiekdavo gausūs DP stovyklose gyvenančių lietuvių kreipimaisi. Vasario 16-oji buvo viena iš svarbiausių švenčių kiekviename lietuvių vaikų darželyje, pradinėje mokykloje, gimnazijoje. Akademinis skautų sąjūdis šią dieną rengdavo minėjimus Pabaltijo universitete. Daugelyje lietuvių stovyklų minėjimai buvo rengiami Lietuvių tremtinių bendruomenės iniciatyva, juose dalyvaudavo ir UNRRA vadovai, latvių ir estų bendruomenių atstovai. Ta proga buvo rengiamos tautodailės parodos, statomi vaidinimai, specialiai kuriamos koncertinės programos tautinio meno ansambliams. Aktyviausiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai rengdavosi Viurcburgo, Selingštato, Miuncheno lietuviai, o iškilmingas minėjimas 1946 m. Augsburgo lietuvių kolonijoje sukvietė net 2000 dalyvių ir svečių. Išskirtinė Vasario 16-oji 1946 m. buvo ir Vysbadene – šventės išvakarėse lietuvių stovykloje viešėjo JAV prezidento F.D. Roosevelt’o žmona Eleanora.
Nepriklausomos Lietuvos tradiciją tęsė ir tremtyje atsidūrę literatai. 1947 m. Vasario 16-osios išvakarėse buvo įteikta pirmoji Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos premija.

Vasario 16-ajai skirta tautodailės paroda (dail. V. Dobužinskis) Viurcburgo lietuvių DP stovykloje, 1946 m. Svetimoj padangėj: Würzburgo lietuvių stovyklos metraštis, 1946,
LNB A(LKA) 118/946
Viurcburgo lietuvių DP bendruomenė Vasario 16-osios minėjime 1946 m. Svetimoj padangėj: Würzburgo lietuvių stovyklos metraštis, 1946,
LNB A(LKA) 118/946
Hanau lietuviai 1946 m. vasario 16:ąją,
LKI
Vasario 16-osios minėjimo Pabaltijo universitete meninė programa, 1949 m.,
LNB RKRS F52:307L
UNRRA 155 skyriaus direktorės Berne Churchill sveikinimas Vasario 16-osios proga, 1946 m.,
ALKA
Vasario 16-osios minėjimas,
LTSC