Archyvai

Archyvinė medžiaga Vokietijos lietuvių DP stovyklose buvo pradėta rinkti 1946 m. lapkričio 19 d. ir imta siųsti į šv. Kazimiero seserų vienuolyną Čikagoje. Pradžioje darbai rėmėsi daugiausia privačia iniciatyva, o 1948 m. veiklos koordinavimo ėmėsi prie VLIK‘o įkurta Istorinės medžiagos rinkimo komisija.

Lietuvių DP stovyklų gyvenimą nušviečiantys archyvai 1950-1951 m. buvo perkelti į JAV ir šiuo metu saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje. Juose – 234 489 puslapiai dokumentų. Visi jie įtraukti į fondus, atitinkančius įvairias lietuvių DP stovyklas bei organizacijas Vokietijos miestuose ir apylinkėse. Iš viso yra 130 aprašų, sudėtų abėcėlės tvarka. Be to, archyve saugomi ir lietuvių DP stovyklose veikusių organizacijų dokumentai, sugrupuoti į atskirus fondus: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus centro, Lietuvių tremtinių bendruomenės centro komiteto, LTB švietimo valdybos, Vokietijos krašto valdybos, VLIK'o ir kt. Lietuvių DP dokumentuose yra originalių posėdžių protokolų, korespondencijos, fotonuotraukų, įvairių raštų.

Kituose JAV, Kanados, Vokietijos archyvuose taip pat saugoma su lietuvių DP laikotarpiu susijusių dokumentų.

Publikuotų dokumentų apskaita rūpinosi 1945 m. A.Ružancovo pastangomis įkurta bibliografinė tarnyba, leidusi periodinį leidinį Knygų lentyna. Šveicarijoje dr. A.Geručio iniciatyva 1946 m. įsteigtas Lietuvių bibliografinis archyvas. Pinneberge prie Pabaltijo universiteto veikė Baltų bibliografinis institutas.

 

Lietuvių bibliografijos tarnybos vadovo A.Ružancovo padėkos laiškas Lietuvių skautų sąjungai už Lietuvių skautų biuletenių siuntą,
LNB RKRS F179-209
Lietuvių bibliografijos tarnybos vadovo A.Ružancovo padėkos laiškas Lietuvių skautų sąjungai už Lietuvių skautų biuletenių siuntą,
LNB RKRS F179-209
Periodinis leidinys Knygų lentyna 1948 m.,
LNB ALp(LKA)1776
Lietuvių bibliografijos tarnybos vadovas Aleksandras Ružancovas. Karys, 1963, No.8, p. 244,
LNB Alp (LKA)1756