Izglītība

Sevišķi apjomīgs un sekmīgs Latvijas bēgļu nometnēs bija izglītības darbs, ko vadīja Latviešu Centrālās komitejas izglītības un kultūras nozare. 1946. gada pavasarī Vācijā darbojās 122 latviešu tautskolas ar aptuveni 7000 skolniekiem, 57 ģimnāzijas ar aptuveni 2500 audzēkņiem, 45 bērnudārzi ar 1700 bērniem. Darbojās arī 12 arodskolas ar specializāciju lauksaimniecībā, mežkopībā, dārzkopībā, tehnikā, jūrlietās, daiļamatniecībā u.c. Augsburgā, Vircburgā, Eslingenē un Blombergā darbojās tautas augstskolas. Visas šīs mācību iestādes darbojās pēc neatkarīgās Latvijas skolu programmām un deva saviem audzēkņiem dziļas un vispusīgas zināšanas, bēgļu ģimnāziju izdotos diplomus atzina gan Vācijas, gan arī citu Eiropas zemju iestādes.

Īpašs statuss bija invalīdu rehabilitācijas centriem ar to profesionālās pārskološanas programmām, ko izmantoja arī apmēram 500 Latvijas bēgļu.

LCK augstākās izglītības lietu kārtotāja prof. Friča Gulbja pūļu rezultātā izdevās nodibināt Baltijas universitāti. (1945–1949, Hamburgā, vēlāk Pinebergā). Latviešu studenti mācījās arī UNRRA universitātē (1945–1947, Minhenē). Studijām plaši tika izmantotas arī vācu universitātes (Eslingenā, Štutgartē, Vircburgā, Tībingenē, Marburgā, Getingenē, Hamburgā, Ķīlē, Ķelnē, Bonnā u.c.). Latviešu studentu kopskaits Vācijā pārsniedza divus tūkstošus.

1946. gadā Hamburgā nodibinājās Latviešu Studentu apvienība. Pēc apvienošanās ar 1946. gadā Minhenē nodibināto Latviešu Studentu savienību kopš 1947. gada augusta tā saucās Latviešu Studentu centrālā savienība (LSCS). LSCS izvērsa rosīgu kopdarbību ar 1947. gada martā dibināto Baltijas Studentu centrālo padomi. 1948. gadā Eslingenā nodibināja Latvijas Korporāciju apvienību. 1948. gadā Eslingenā darbību atjaunoja Studenšu prezidiju konvents.

 

Apliecība par J. Čakstes latviešu tautskolas pilna kursa beigšanu. 1946.gads.
LVA, 2335. f., 1. apr., 111. l., 1. lp., 1. o.p. lp.
Haunštetenes latviešu tautskola. 1946.-1947.gads.
LVA, 2335. f., 1. apr., 385. l., 2. lp.
Trigonometrijas burtnīca. 1946/47. mācību gads.
LVA, 2250. f., 27v. apr., 1. l., 177. lp.
Baltijas Universitātes studenta karte. 1947. gads.
LVA, 1971. f., 1. apr., 66. l., 12. lp.
Baltijas Universitāte. 1949. gada 17. februāris.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 14. l., 3. lp.
Ausekļa ģimnāzijas 5. izlaidums. Augsburgas Hohfeldes DP nometne. 1949. gada 4. februāris.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 5. l., 12. lp.
Veidenes latviešu tautskolas liecība. 1949. gads.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 6. l., 41. lp.
"Saules" ģimnāzijas direktora un skolotāju ziņojums Latviešu Centrālās komitejas Izglītības nozares vadītājam.
LVA, 2335. f., 1. apr., 97. l., 71., 72. lp.
Eslingenas latviešu bēgļu mākslas skola.
LVA, 2250. f., 51v. apr., 1. l., 1. lp.
Eslingenas latviešu bēgļu mākslas skola.
LVA, 2250. f., 51v. apr., 1. l., 9. lp.
Eslingenas latviešu bēgļu mākslas skola.
LVA, 2250. f., 51v. apr., 1. l., 16. lp.

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika